Goed nieuws?!

Alles wat leven heeft, heeft een doel en ontwerp van God ontvangen, Die alles geschapen heeft. (Jesaja 45:12). Maar de mensheid koos ervoor om Gods volmaakte wegen te verwerpen en koos zijn eigen weg (Romeinen 3:11-12). Ieder van ons is zijn eigen weg gegaan los van Gods heerschappij. We moeten ons realiseren dat als we hetgeen doen wat we zelf denken dat goed is, dit meestal zonde wordt genoemd (Spreuken 16:25).

In de maatschappij zijn er morele wetten en als u die breekt ontvangt u straf. De meeste van ons zijn ook opgevoed op een manier dat wanneer we de wensen van onze ouders overtraden er straf volgde. Er zijn zelfs wetten van de natuur, die, wanneer we ze te breken, een bepaald gevoel van straf veroorzaken. Maar velen van ons zijn onwetend van het feit dat wanneer we breken met de wetten van God er zelfs een veel grotere straf op staat (Romeinen 3:20). Toen God sprak ontstonden alle dingen en gaf Hij ons leven. Wanneer we stelen, liegen, bedriegen, begeren naar bezittingen, seks hebben buiten het huwelijk, de Naam van God gebruiken als een scheldwoord, we van andere dingen meer houden dan van God, dan zondigen we groots tegen Hem (Exodus 20:7). De grootheid van de zonde is dat de beledigde partij volmaakt is. De eeuwige God die volmaakt is, is Degene die we beledigen (Hakakuk 1:13). Wat een grote overtreding is dit! Het onteren en pijnigen van Degene Die volmaakt, onberispelijk en goed is, is de grootste ongerechtigheid in de wereld.

Opstandigheid is iets waar we mee geboren zijn. Vanaf de moederschoot, vanwege de zonde van de eerste mens op aarde, hebben we innerlijke zonde geërfd (Romeinen 5:12, Psalm 51:5). We willen het op onze manier doen en we willen ons niet onderwerpen. Niet aan onze ouders, autoriteiten of de grootste autoriteit: God. Dat is het slechte nieuws, dat we hebben gezondigd en niet voldoen aan de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). We hebben gezegd tegen God: “We willen Uw gezag voor onszelf en willen niet dat U over ons heerst als Koning.” Dit is een groot kwaad dat mensen zoals wij zouden zeggen tot God: ” Nee, we haten Uw autoriteit en dat U ons verteld wat goed en wat fout is” (Jesaja 5:20). Dit is het geval in ieder van ons. Maar, God zond Zijn enige Zoon in de wereld om ons te redden van ons grote innerlijke probleem van de zonde (Johannes 1:29). Toen deze volmaakte Zoon van God, Jezus Christus, 2000 jaar geleden kwam, wees de mensheid Hem geheel af, ze haatte Hem (Handelingen 3:14). Allen zeiden: “Weg met deze man van de aarde!” De mensheid bespotte Hem, omdat Hij toonde dat ze in de duisternis waren en hun werken slecht waren. Hij vertelde hen zich te bekeren, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen (Mattheüs 4:17). De Heere Jezus Christus predikte het Goede Nieuws dat Hij zou sterven voor de zonden van de wereld en dat Hij zou worden opgewekt om te laten zien dat Hij eeuwig leven geeft aan degenen die op Hem vertrouwen (Mattheüs 16:21). Maar wat deed de mensheid met deze onberispelijke Getuige van boven?

Ze kruisigde Hem aan een kruis (Johannes 19:18), ze spuugde op Hem (Mattheüs 27:30), bespotte Hem (Markus 15:29) en beschuldigde Hem van vele valse dingen (Mattheüs 26:57-68). Hij deed wat goed was voor de mensheid, genas de zieken, dreef demonen uit en hield van de liefdeloze. Hij toonde genade voor de zondaars en zorgde voor zij die pijn hadden. Toen God de mensheid het meest lief had, haatte de mensheid God het meest. Christus hing aan een kruis en werd zonde voor ons (2 Korinthe 5:21). God goot Zijn rechtvaardige toorn over onze zonden uit over Zijn enige Zoon. God oordeelde de Heere Jezus Christus in plaats van ons, terwijl Hij leed aan het kruis. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. De volmaakte Zoon van God nam alle duistere goddeloze zonden en al onze verborgen zonden van de mensheid op Zich. Hij werd veracht door mensen en verlaten door God (Mattheüs 27:46). Hij onderging de dood voor u, zodat u niet hoeft te sterven, maar eeuwig leven zou ontvangen (Johannes 3:16). Oh wat een geweldig nieuws is het dat de Zoon van God is opgestaan uit de dood (Romeinen 1:4). Honderden getuigden van dit feit van de opgestane Zoon van God, Die nu leven biedt aan allen die zouden geloven (1 Korinthe 15:1-11)!

Door Hem betaalde Hij eens en voor altijd de grote zondeschuld welke tegen u was (Romeinen 5:8). Zo kunt u door God de Vader aanvaard worden. Wij worden kinderen van God door het geloof in Hem (Galaten 3:26). Hij betaalde de grote prijs. Gerechtigheid is betaald. Bekeert u nu van uw zonden, waarvoor de Zoon van God gekruisigd is. Wendt u af van de dingen waar u van houdt, maar die God haat (Romeinen 2:4, Handelingen 3:19). Vertrouw op de Zoon van God. Geloof dat Hij stierf voor u (Psalm 146:3). Wat een goed nieuws is dit, dat al uw zonden zelfs nu kunnen worden vergeven. U kunt stoppen met het leven voor uzelf en gaan leven voor Hem, Die voor u stierf (Galaten 2:20). Hij kan u een nieuwe schepping maken (2 Korinthe 5:17). Het is een prachtige waarheid dat de ware Zoon van God uit de hemel kwam om ons te redden. Maar als u Hem verwerpt, dan bent u nog steeds in uw zonden (Hebreeën 10:26). Alle valse religies van deze aarde proberen God te sussen en proberen zichzelf te redden en zichzelf te rechtvaardigen. Maar het ware Evangelie van Jezus Christus is dat God Zich vernedert heeft door naar ons toe te komen en mens werd om Zelf ons te redden (Johannes 1:14). Wat een glorieus goed nieuws! God heeft Zijn bloed vergoten voor uw grote zonden tegen Hem, zodat u een nieuw leven in Hem kan hebben (Johannes 3:5-7).

Als u tot de erkenning komt dat u zondig tegenover God bent en dat de Heere Jezus Christus de enige Zoon van God is, die stierf voor uw zonden, belijd dan nu uw zonden en geloof in de enige God door Hem aan te roepen in gebed (Handelingen 2:21). Bekeer u van uw zonden, geloof in Jezus Christus en laat u dopen. Uw zonden zullen u vergeven worden en de Heilige Geest komt in u wonen om u te helpen de Heere Jezus Christus te volgen en te dienen.

Voor elke vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij willen u graag helpen en vragen beantwoorden over het leven van een volgeling (discipel) van de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus Christus zij met u en we hopen van u te horen.