Onze geloofsverklaring

1) Over God
a. Wij geloven in één levende, soevereine, glorieuze God bestaande in drie oneindige, heerlijke en bewonderenswaardige Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, oneindig, almachtig. Hij is volmaakt in heiligheid, liefde, wijsheid, kennis, blijdschap, genade, rechtvaardigheid, geduld en barmhartigheid, en een zeer overvloedige bron van al het goede. Hij is volmaakt in heel Zijn wezen zonder enige schaduw van ommekeer.

2) Over God de Vader
a. Wij geloven dat God de Vader de Schepper is van hemel en aarde en al wat daarin is. Door Zijn Woord van Zijn kracht en voor Zijn heerlijkheid, Hij heeft de wereld vrijelijk en bovennatuurlijk geschapen uit het niets. Door middel van hetzelfde Woord onderhoudt Hij dagelijks voortdurend geheel Zijn schepping. Hij bestuurt alles en handelt in de gehele schepping naar Zijn soevereine wil. Zijn plannen en doelen kunnen niet worden gedwarsboomd. Hij is trouw aan elke belofte, werkt alle dingen ten goede voor hen die Hem liefhebben, en in zijn onmetelijke genade gaf zijn Zoon, Jezus Christus, voor de verlossing van de mensheid. Hij maakte de mens voor gemeenschap met Zichzelf en de bedoeling dat de gehele schepping zou leven tot lof en glorie van Zijn heerlijkheid.

3) Over God de Zoon
a. Wij geloven dat Jezus Christus naar Zijn Goddelijke natuur de eniggeboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren; niet gemaakt of geschapen (want dan zou Hij een schepsel zijn), maar Hij is één met de Vader, Hij is het vleesgeworden Beeld van God de Vader en het Afschijnsel van zijn heerlijkheid, daarom geloven wij dat Jezus in alles gelijk is aan de Vader. Wij geloven dat Jezus de tweede Persoon is in de Drie-eenheid.
b. Wij geloven dat in de volheid van de tijden God de Vader Zijn Eeuwige Zoon heeft geopenbaard als Jezus de Messias, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Wij geloven dat de eeuwige Zoon van God volledig in het vlees is gekomen en nog steeds God was, zodat er twee volmaakte en apart gezette naturen waren, onlosmakelijk verbonden met elkaar. Jezus was waarlijk mens en waarlijk God, en toch één van wezen. Daarom is Hij de enige Middelaar tussen God en mensen.
c. Wij geloven dat Jezus Christus vrijwillig leed en stierf in de vervulling van Gods verlossingsplan en Zijn Woord, dat Hij overgeleverd werd door zijn volksgenoten de Joden, dat Hij werd gekruisigd onder Pontius Pilatus, dat Hij stierf, werd begraven en op de derde dag opgestaan is uit de doden om Zijn reddende werk te volmaken, en Zijn plaats in te nemen als de onoverwinnelijke, eeuwige Heere der heerlijkheid.

4) Over God de Heilige Geest
a. Wij geloven in de Heilige Geest die van God uitgegaan is, Hij is de Heere en Gever van het Leven, Hij is het die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Door de verkondiging van het evangelie overtuigt Hij mensen om zich te bekeren van hun zonden en Jezus belijden als Heere. Door dezelfde Geest wordt een persoon geleid om volledig te vertrouwen op Gods genade, rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid. De Heilige Geest verenigt gelovigen in Jezus Christus in geloof, brengt de nieuwe geboorte, en Hij woont in de hen die zijn wedergeboren. De Heilige Geest is gekomen om de Zoon te verheerlijken, die op Zijn beurt kwam om de Vader te verheerlijken. Hij zal de kerk in een juist begrip en rijke toepassing van de waarheid van Gods Woord tot stand brengen. Hij wordt gerespecteerd, geëerd en aanbeden als God, als de derde persoon van de Drie-eenheid.

5) Over het Woord van God, de Bijbel
a. Wij geloven in het heilige, onfeilbare, geïnspireerde Woord van God, geopenbaard in de 66 boeken die de Bijbel vormen. Wij geloven dat de Bijbel het volmaakte Woord van God bevat zonder fouten en als enige bron van gezag is voor ieders leven. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden en om God kennen.

6) Over de doel van het Leven
a. Wij geloven dat het hoogste doel van de mens is: om God te kennen, te danken, te verheerlijken en te aanbidden in al Zijn wegen door alleen in Hem onze volledige verlustiging te vinden.

7) Over Zonde
a. Wij geloven dat elke overtreding van de wet van God zonde is. Wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
b. Wij geloven dat door de zonde (van Adam) er scheiding is ontstaan tussen God en de mens. Door de ongehoorzaamheid van Adam is de erfzonde ontstaan waardoor het hele menselijke ras besmet is. Dit is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt. Het loon van de zonde is de dood en de kracht van de zonde is de wet. Ieder mens is, voordat deze is wedergeboren in de Geest, dood in de zonde en niet in staat enig goed te doen. Zonde maakt de mens onverdragelijk en doemwaardig voor God.
c. Het evangelie van Christus
Wij geloven dat Jezus Christus overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgeven is in de handen van onrechtvaardigen en dat Hij aan het kruis gespijkerd en gedood is.
Jezus Christus – die geen zonde gekend heeft – heeft aan het kruis onze ongerechtigheden op zich genomen en is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft Zichzelf geofferd aan God en ons door middel van Zijn bloed vrijgekocht van onze zinloze levenswandel, opdat wij Zijn rechtvaardigheid ontvangen en volmaakt zijn in Hem. Jezus is zelf opgestaan en de Vader heeft Hem opgewekt uit de dood, omdat het niet mogelijk was dat Hij door de dood vasthouden zou worden. Hij is opgevaren naar de hemel om als Voorspraak bij de Vader voor ons te bidden en de Trooster, de Heilige Geest te zenden. Het evangelie van Christus is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Jezus Christus is gestorven voor de zonden van de gehele wereld, zodat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leeft en nooit verloren gaat.

8) Over wedergeboorte
a. Wij geloven dat de mens door de wedergeboorte een nieuwe schepping wordt, gewerkt door de Heilige Geest, die hen – die dood zijn in zonden en misdaden – levend maakt door hun gedachten te vernieuwen om het zaligmakend Woord van God te begrijpen. De mens krijgt een nieuwe natuur, zodat de mens God lief heeft en in heiligheid gaat wandelen. Het is het vrije werk van Gods bijzondere genade alleen.

9) Over Bekering
a. Bekering is de volledige ommekeer van de mens door de genade van God, waarin de Heilige Geest deze persoon de ernst en de werkelijke slechtheid van zijn zonde bekend maakt, zodat hij zich vernedert met droefheid naar God, hatende de zonde en de eigen vleselijke wil, met als doel om waardig te wandelen voor God en om Hem in alles te behagen.

10) Over Rechtvaardiging
a. Wij geloven in de rechtvaardiging door het geloof alleen, op basis van het verzoenende en verlossende werk van de Drie-Enige God, welke is geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus. In en aan de rechtvaardiging kan de mens geen enkel werk toevoegen.
b. Wij geloven dat rechtvaardigend geloof een zaligmakende genade is, dat gewerkt wordt in het hart van een zondaar door de Heilige Geest en het Woord van God, waardoor hij – overtuigd van zijn zonde en ellende en van zijn onvermogen om zichzelf te herstellen uit zijn verloren staat – vasthoudt aan het evangelie van Jezus Christus.

11) Over Heiligmaking
a. Wij geloven dat de heiligmaking begint bij de wedergeboorte waardoor de Heilige Geest in de mens komt wonen. Hij geeft Zijn wetten in het verstand en schrijft die in het hart van de mens. Deze mens gaat door Hem meer en meer heilig leven. Hij neemt afstand van wat onheilig is, verloochend het vlees en werkt zijn redding uit met vrezen en beven door in toewijding en geloof te leven. De Christen die tot het einde toe in het geloof blijft, die zal ingaan tot de heerlijkheid van Onze Heere Jezus Christus.

12) Over de Opstanding uit de doden
a. Wij geloven dat Jezus Christus na Zijn kruisdood in het graf is gelegd, en op de derde dag lichamelijk is opgestaan uit de doden. In dit lichaam is hij opgevaren naar de Hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader.
b. Wij geloven dat Jezus Christus zal terugkomen naar de aarde en dat dan een ieder zal opstaan uit de doden, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

13) Over het Oordeel van God
a. Wij geloven dat op de dag van het oordeel de boeken open gaan en dat een ieder door God wordt geoordeeld naar zijn daden, dus zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Een ieder die niet door geloof in Christus en Zijn bloed gerechtvaardigd is, ondergaat samen met de duivel en zijn demonen het schrikwekkende oordeel van God in onuitsprekelijke pijnigingen welke eeuwig duren en bewust door de persoon worden meegemaakt. Deze persoon zal eeuwig onder de wraak van God staan, ver weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.
b. Wij geloven dat een ieder echter die gerechtvaardigd is door het geloof in Christus en in Zijn bloed, Christus zal vergezellen in het oordeel over de duivel, zijn demonen en de onrechtvaardigen. Zij zijn heilig gemaakt, voor eeuwig bij de drie-enige God, in overweldigende vreugde, te midden van de menigte van heiligen en engelen.

14) Over het Avondmaal
a. Wij geloven dat het breken van het brood en het drinken van de wijn door de Heere is ingesteld tijdens het laatste avondmaal met de discipelen. Het brood is het teken van het lichaam van Jezus dat door Hem gegeven is. De wijn is het teken van het bloed van Jezus dat vergoten is, dit is het nieuwe verbond. Het avondmaal is een getuigenis van de dood van de Heere, totdat Hij wederkomt. Wij geloven daarom ook niet dat het brood en de wijn letterlijk veranderen in het vlees en bloed van Christus tijdens de viering van het avondmaal. Een ieder die is wedergeboren en zichzelf heeft beproefd is vrij deel te nemen aan het avondmaal.

15) Over de Doop
a. Wij geloven dat ieder wedergeboren Christen gedoopt behoort te zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat de doop een teken is van de innerlijke reiniging van onze zonden met het bloed van Jezus Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest. Onze oude mens wordt ter dood gebracht en we staan op in een nieuw leven met Jezus Christus.
b. Wij dopen op grond van de belijdenis van het geloof in Jezus Christus.
c. Wij geloven dat een ieder die geen vrijmoedigheid heeft tot geloofsdoop door onderdompeling maar wel opnieuw geboren is, volwaardig lid is van het Lichaam van Christus – dat is de gemeente.

16) Over de Gemeente
a. Wij geloven in één algemene christelijke kerk die het lichaam van Christus is en waarvan Hij het Hoofd is. Zij is bedoeld om volmaakt één te zijn en bestaat uit alle werkelijke discipelen van Jezus Christus, die allen een functie hebben.
b. Wij geloven dat de lokale gemeente en de gemeenschap een essentieel onderdeel zijn in het lichaam van Christus, ter bemoediging, opbouw, vermaning en aansporing van elkaar tot liefde en goede werken in onderdanigheid aan elkaar. Met Christus als Hoofd worden er in de gemeente oudsten en diakenen aangesteld om te dienen. Hierbij is het de vrouwen toegestaan te bidden en te profeteren, maar niet om te onderwijzen of leiding te geven over de man.